Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

Pytania

1. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie inkubatora?

Wsparciem inkubatora objęte są projekty, które na podstawie złożonego przez pomysłodawcę wniosku, a następnie dokonywanej przez nas wstępnej oceny zostały przyjęte do inkubacji (czego wynikiem jest umowa o inkubację).
Na przyjęcie do inkubacji mogą liczyć projekty, które spełniają określone przez Inkubator kryteria, określone w Strategii Inwestycyjnej. Sprawdź kryteria wyboru

2. Co to jest inkubacja?

Inkubacja to etap pracy nad projektem, trwający do sześciu miesięcy, podczas którego weryfikowane są założenia biznesowe projektu i oceniane szanse sukcesu rynkowego. Inkubacja projektów jest przeprowadzana z wykorzystaniem zasobów Inkubatora, zgodnie z „Umową ramową o inkubację”. W trakcie inkubacji powstaje biznesplan projektu, mogą być również tworzone prototypy, wersje testowe systemów, oprogramowania czy urządzeń. Ustalane są również warunki wejścia kapitałowego.

3. Na co mogę liczyć, przedstawiając swój pomysł?

W trakcie realizacji projektu inkubator zapewnia nie tylko środki finansowe (do 200 000 € na projekt), ale także pomoc merytoryczną, obejmującą - doradztwo w zakresie zarządzania i zakładania przedsiębiorstw, w zakresie technologii i jej transferu do biznesu oraz w zakresie marketingu i sprzedaży usług i produktów IT / Internetu. Do dyspozycji realizującego projekt jest także infrastruktura technologiczna i biurowa inkubatora, w tym obsługa sekretariatu.

4. Czy można zrezygnować w trakcie trwania projektu i jakie są tego konsekwencje?

Po okresie inkubacji pomysłodawca, na podstawie przygotowanego biznesplanu podejmuje decyzję, co do dalszej realizacji swojej koncepcji. W przypadku rezygnacji z dalszej współpracy może (ale nie musi) być on obciążony kosztami, jakie wcześniej Inkubator poniósł na zakup środków trwałych związanych z jego projektem.

5. Jaką mam pewność, że nikt nie wykorzysta mojego pomysłu?

Żadne informacje przedkładane w ramach projektów nie będą ujawniane na zewnątrz. InQbe nie wymaga podpisywania umów o zachowaniu poufności. Umowa taka może być jednak podpisana na wniosek pomysłodawcy.

6. Na jakim etapie musi być mój projekt, by można go było przedłożyć?

Poszukujemy projektów, które są na etapie koncepcji, pomysłów, wstępnych biznesplanów. Nie dofinansowujemy istniejących firm prowadzących projekt zgłaszany do inkubatora.
Trafiające do nas projekty są na różnym poziomie przygotowania – od generalnego zarysu pomysłu po przemyślane i szczegółowo przeanalizowane koncepcje. W pierwszym przypadku wymagamy dużo większej aktywności ze strony pomysłodawcy. Oczywiście im lepiej przemyślamy projekt, tym większe ma szanse na nasze wsparcie.

7. Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia finansowego możliwa do otrzymania?

W ramach jednego projektu Inkubator może udzielić wsparcia w wysokości do 200.000 €. Dotyczy to obu etapów łącznie tj. inkubacji i wejścia kapitałowego.

8. Czy będę musiał pieniądze otrzymane od InQbe zwrócić?

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku rezygnacji pomysłodawcy z współpracy, po tym jak Inkubator wydał środki na zakup niezbędnych narzędzi realizacji przedsięwzięcia (dotyczy to głównie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).
Jeżeli utworzona wspólnie z inkubatorem spółka realizująca projekt upadnie, pomysłodawca nie jest zobowiązany do zwrotu zainwestowanych przez inkubator środków.

9. Jaka jest forma współpracy po zakończeniu okresu inkubacji?

Rozpoczęcie współpracy następuje po podpisaniu umowy o inkubację, regulującej sposób współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Po zakończeniu inkubacji następuje zarejestrowanie spółki i próba realizacji projektu w warunkach rynkowych. Udziałowcami nowej spółki będą zarówno pomysłodawca jak i inkubator. Inkubator nie może objąć więcej niż 50% udziałów.

10. Gdzie zlokalizowany jest inkubator?

Inkubator zlokalizowany jest w Olsztynie, przy ul. Towarowej 1

11. Czy możliwa jest współpraca na odległość?

Tak, specyfika projektów internetowych oraz dotyczących technologii IT i usług mobilnych umożliwia współpracę na odległość. Nie jest konieczne rozwijanie pomysłu fizycznie w budynku, w którym zlokalizowany jest Inkubator (chociaż na pewno tak byłoby wygodniej dla obu stron).

12. Czy muszę mieć wkład własny by zrealizować projekt?

Posiadanie przez pomysłodawcę środków finansowych na zakup udziałów w nowopowstałej Spółce (już po okresie inkubacji) ułatwia realizację projektu. Środki te są niezbędne do objęcia części udziałów w nowopowstałej Spółce. Udziały pomysłodawca może obejmować w zamian za aport. InQbe oferuje pomoc w poszukiwaniu innych źródeł finansowania.

13. Czy sklep internetowy ma szansę na wsparcie Inkubatora?

To zależy od tego jaki jest pomysł na ten sklep - co, komu i jak ma sprzedawać. W Internecie funkcjonuje wiele sklepów internetowych. Na wsparcie mogą liczyć tylko projekty innowacyjne, a dodatkowo mające realne szanse na generowanie zysku.

14. Czy mogę zgłosić pomysł wspólnie z kolegą?

Tak, projekt może być realizowany przez grupę osób. Jednak umowa o inkubację podpisywana jest tylko z jedną z nich – tzw. liderem projektu.