Logo do druku

Zrobimy wszystko żeby Twój projekt zabłysnął

InQbe - inkubator projektów technologicznych i internetowych

InQbe Sp. z o. o. jest działającym od 2006 r. podmiotem zależnym notowanego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych funduszu technologicznego IQ Partners S.A, koncentrującego swe działania na nowych technologiach, Internecie oraz telekomunikacji.

Obecnie działalność InQbe w całości dotyczy realizacji Projektu „InQbe – inkubator projektów technologicznych i internetowych”, prowadzonego w ramach Programu  Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Oś priorytetowa – Kapitał dla Innowacji).

Inkubator InQbe poprzez doradztwo, udostępnianie infrastruktury i niezbędnych usług tworzy na bazie innowacyjnych pomysłów - nowe przedsiębiorstwa, zasilając je kapitałowo.

Do głównych celów „InQbe” należy:
 1. inicjowanie działalności innowacyjnej - identyfikacja innowacyjnych rozwiązań i weryfikacja ich potencjału rynkowego
      a. przeprowadzanie badań innowacyjnego rozwiązania,
      b. analiza rynku innowacyjnego rozwiązania,
      c. opracowywanie biznesplanu i studiów wykonalności
 2. inicjowanie prac przygotowawczych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu
 3. inwestycje w spółki powstałe w wyniku działań określonych wyżej, przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce.
 4. tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania innowacji
 5. transfer nowych technologii nowo tworzonych podmiotów gospodarczych
 6. komercjalizacja wyników badań naukowych
 7. pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych

Informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) znajdziesz m.in. na stronach internetowych:
 1. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która jest „Instytucją Wdrażającą / Pośredniczącą II stopnia” www.parp.gov.pl
 2. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) - Instytucji Zarządzającej (IZ) www.mrr.gov.pl
 3. Ministerstwa Gospodarki (MG) – Instytucji Pośredniczącej (IP) - www.mg.gov.pl
Opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013